MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
สารคดีข้าวหอมมะลิไทย ตอนที่ 22 ขั้นตอนการส่งออกสินค้ามาตรฐานข้าว
watermark

          ข้าวที่เป็นสินค้ามาตรฐานเพื่อการส่งออกมี­อยู่ 2 ชนิดคือ ข้าวหอมมะลิไทย และข้าวขาว ผู้ประกอบการที่ต้องการจะส่งออกข้าวจะต้อง­ปฏิลบัติตามขั้นตนอที่กฎหมายกำหนด โดยเริ่มต้นจากการยื่นขออนุญาตเป็นผู้ประก­อบการค้าข้าว ประเภทค้าส่งไปจำหน่ายต่างประเทศที่กรมการ­ค้าภายใน หลังจากนั้นก็มาขึ้นทะเบียน (เลข...ข.) เป็นผู้ส่งออกข้าวที่กองบริหารการค้าข้าว


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 267,303